Zostań fundatorem Sztandaru dla Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego

Sza­now­ni Państwo

pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że z ini­cja­ty­wy Dyrek­to­ra Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w War­sza­wie Pani Ewy Kac­przyk, został powo­ła­ny Komi­tet Hono­ro­wy Fun­da­to­rów Sztan­da­ru nasze­go Liceum.

W dniu 30.06.2021 r. Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej wyra­ził zgo­dę na jego ufundowanie.

Tra­dy­cją tego typu przed­się­wzięć jest moż­li­wość zapi­sa­nia się na kar­tach histo­rii poprzez hono­ro­we wspar­cie zbiór­ki w posta­ci daro­wi­zny na ufun­do­wa­nie Sztandaru.

Ocze­ki­wa­ną for­mą wspar­cia jest wyku­pie­nie cegieł­ki w posta­ci daro­wi­zny na ufun­do­wa­nie Sztan­da­ru dla WOLI.

Daro­wi­zny pro­si­my wpła­cać na kon­to bankowe:

Rada Rodzi­ców przy Woj­sko­wym Ogól­no­kształ­cą­cym Liceum Informatycznym
32 1540 1157 2034 0003 2558 0001

Cegieł­ki odpo­wia­da­ją­ce rów­no­war­to­ści daro­wi­zny będzie moż­na ode­brać w sekre­ta­ria­cie szko­ły WOLI w War­sza­wie przy uli­cy Kali­skie­go 29a, tel: 261839511 po oka­za­niu dowo­du prze­le­wu na poda­ne wyżej kon­to bankowe.

z powa­ża­niem
Jaro­sław Dąbrow­ski- Prze­wod­ni­czą­cy Komitetu
Karol Kar­wac­ki- Skarb­nik Komitetu
Ane­ta Mania- Sekre­tarz Komitetu

 

 

Skip to content