ABSOLWENCI – MATURA 2022

Oddział 3AG

Wycho­waw­ca dydak­tycz­ny: Mag­da­le­na Król-Duda
Wycho­waw­ca inter­na­to­wy: Han­ka Delbani

Jan
Adamowicz
Nata­lia
Budzyń
Bła­żej
Cieślik
Jakub
Frommholz
Michał
Krydowski
Fran­ci­szek
Krzyśko
Jago­da
Kubasiewicz
Klau­dia
Kwiatkowska
Mar­cin
Laskowski
Szy­mon
Makowski
Sta­ni­sław
Matyszkiel
Moni­ka
Mazella
Han­na
Mika
Igna­cy
Milewski
Kor­ne­liusz
Samol
Oli­wia
Stankiewicz
San­dra
Stolarska
Anto­ni
Ścibor
Tomasz
Tkacz
Jakub
Trochimowicz
Dawid
Twardowski
Piotr
Wawer
Jakub
Wlekły
Zuzan­na
Żokowska
Skip to content