Biblioteka

Między „Dostojewskim a harlequinem”

Między „Dostojewskim a harlequinem”

Dziec­kiem będąc widzia­łam jak mój dzia­dek pasja­mi czy­ta kry­mi­na­ły, thril­le­ry czy powie­ści sen­sa­cyj­ne. Dziś wiem, że to była Aga­ta Chri­stie, Robert Ludlum czy John Grisham.

Drogi Czytelniku

Drogi Czytelniku

Zachę­cam Cię do się­gnię­cia po książ­kę, do poszu­ka­nia „nowych nie­od­kry­tych dróg”. Do posze­rza­nia hory­zon­tów, do odkry­wa­nia pasji i wresz­cie do odnaj­dy­wa­na boha­te­rów i przy­gód, któ­re zosta­ną w ser­cu na lata. 

PODAJ DALEJ…. CZYLI BOOKCROSSIN w naszej bibliotece

PODAJ DALEJ…. CZYLI BOOKCROSSIN  w naszej bibliotece

Star­tu­je­my z akcją book­cros­sin­gu. Zamiast do kosza, Two­ja książ­ka może tra­fić do biblio­te­ki, a Ty zamiast kupo­wać kolej­ną, możesz zna­leźć ją wła­śnie tutaj.

Konkurs „Czytanie mi się opłaca”

Konkurs „Czytanie mi się opłaca”

„Czy­ta­nie mi się opła­ca” – to tytuł wewnątrz­sz­kol­ne­go kon­kur­su międzyprzedmiotowego.

Słów kilka o czytelnictwie…

Słów kilka o czytelnictwie…

Reflek­sje na temat czy­tel­nic­twa. O gustach, pre­fe­ren­cjach i róż­nych zmia­nach w spo­so­bie i for­mie czytania. 

To jest już koniec….

To jest już koniec….

Trze­ci i ostat­ni już moduł inno­wa­cji zakoń­czył się w kwiet­niu. Jego temat brzmiał: „Widzi­my rze­czy nie taki­mi, jakie są, ale jaki­mi my jesteśmy”. 

Konkurs „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Konkurs „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu uczniów klas 6, 7 i 8 szkół pod­sta­wo­wych w kon­kur­sie „Ludzie ludziom zgo­to­wa­li ten los”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Biblio­te­ka szkol­na Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w Warszawie.

(Auto)Biografie…

(Auto)Biografie…

Krzysz­tof Kie­ślow­ski to nie tyl­ko reży­ser, ale rów­nież sce­na­rzy­sta, współ­sce­na­rzy­sta i postać nie­tu­zin­ko­wa. I oprócz wie­lu nagród docze­kał się też kil­ku bio­gra­fii. Cho­ciaż życie miał jed­no to wystar­czy­ło, by opi­sać je z róż­nych perspektyw. 

Skip to content