Plan zajęć pozalekcyjnych

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Nowy plan zajęć poza­lek­cyj­nych zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny w paź­dzier­ni­ku.