Samorząd szkoły i internatu

Imię i nazwi­skoFunk­cja
Nata­lia BudzyńPrze­wod­ni­czą­cy
Jago­da Kuba­sie­wiczWice­prze­wod­ni­czą­cy
Wero­ni­ka Kaź­mier­czakRzecz­nik Klas Dru­gich
Woj­ciech Michal­skiRzecz­nik Klas Pierw­szych
p. Mag­da­le­na Król-Duda
p. Marze­na Szpa­tuś­ko
Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du