Sukcesy

„Wyrecytowane” zwycięstwo!

„Wyrecytowane” zwycięstwo!

W 75. rocz­ni­cę Powsta­nia War­szaw­skie­go XIX LO im. Powstań­ców War­sza­wy zapro­si­ło war­szaw­skich lice­ali­stów do wzię­cia udzia­łu w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Recytatorskim.

PANCERNA 4 z udziałem uczniów WOLI

PANCERNA 4 z udziałem uczniów WOLI

17 paź­dzier­ni­ka 2023 roku czte­ry zespo­ły z nasze­go liceum uczest­ni­czy­ły w nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cym, ponad 4 kilo­me­tro­wym bie­gu z prze­szko­da­mi na poli­go­nie w Wesołej.

I Przełajowy Bieg Cyberżołnierza

I Przełajowy Bieg Cyberżołnierza

29 czerw­ca w Zegrzu odbył się pierw­szy Prze­ła­jo­wy Bieg Cyber­żoł­nie­rza orga­ni­zo­wa­ny przez Dowódz­two Kom­po­nen­tu Wojsk Obro­ny Cyber­prze­strze­ni pod hasłem „Bieg po BEZPIECZEŃSTWO”.  Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło 6 kadetów.

Drużyna WOLI najlepsza w Warszawie!!!

Drużyna WOLI najlepsza w Warszawie!!!

W dniu 15 czerw­ca 2023 r. odby­ły się fina­ło­we roz­gryw­ki, w ramach LVI War­szaw­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w pił­ce noż­nej chłop­ców w kate­go­rii Licealiada.

Nasi uczniowie awansowali do Finału SIGG

Nasi uczniowie awansowali do Finału SIGG

W tego­rocz­nej edy­cji Szkol­nej Inter­ne­to­wej Gry Gieł­do­wej (SIGG) orga­ni­zo­wa­nej we współ­pra­cy z GPW – dru­ży­na „Woli Team” zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do udzia­łu w FINALE gry, któ­ry odbę­dzie w kwiet­niu w Sali Noto­wań na GPW. 

XXX Olimpiada Informatyczna

XXX Olimpiada Informatyczna

W dniach od 17 paź­dzier­ni­ka do 21 listo­pa­da 2022 r. odbył się pierw­szy etap XXX Olim­pia­dy Infor­ma­tycz­nej. Miło nam poin­for­mo­wać, że sze­ściu uczniów nasze­go liceum z kla­sy 4A zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do dru­gie­go eta­pu tego konkursu.

Zawody w badmintona

Zawody w badmintona

10 listo­pa­da 2022 r. repre­zen­ta­cji naszej szko­ły wzię­li udział w dziel­ni­co­wych zawo­dach w badmintona.

PANCERNA 4 z WOLI

PANCERNA 4 z WOLI

10 paź­dzier­ni­ka 2022 roku czwór­ka kade­tów z nasze­go liceum wzię­ła udział w nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cym, ponad czte­ro­ki­lo­me­tro­wym bie­gu z prze­szko­da­mi, odby­wa­ją­cym się na poli­go­nie 1. War­szaw­skiej Bry­ga­dy Pan­cer­nej w Wesołej. 

Egzamin SAT

Egzamin SAT

Miło jest nam poin­for­mo­wać, że uczeń naszej szko­ły z kla­sy 3A – Paweł Czy­żew­ski przy­stą­pił do egza­mi­nu SAT i uzy­skał wynik pla­su­ją­cy go w 99. cen­ty­lu wszyst­kich testo­wa­nych osób. Ozna­cza to, iż tyl­ko 1% testo­wa­nych uzy­ska­ło wynik lep­szy od Pawła.

Kangur matematyczny

Kangur matematyczny

W kolej­nej edy­cji kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go pod­opiecz­ni dr Rober­ta Droz­dow­skie­go osią­gnę­li bar­dzo dobre wyniki.

Konkurs z astronomii

Konkurs z astronomii

Uczeń WOLI został lau­re­atem eta­pu woje­wódz­kie­go Ogól­no­pol­skie­go Mło­dzie­żo­we­go Semi­na­rium Astro­no­micz­no – Astronautycznego. 

Mazowsze, moja mała ojczyzna

Mazowsze, moja mała ojczyzna

Mile­na Kmi­ta i Mate­usz Mar­czew­ski zaję­li dru­gie miej­sce w XXI edy­cji kon­kur­su „Mazow­sze, moja mała ojczy­zna”, w kate­go­rii „Spot rekla­mu­ją­cy małą miej­sco­wość lub okolicę”.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach

W tego­rocz­nej Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Wie­dzy o Finan­sach „Finan­so­ma­nia” orga­ni­zo­wa­nej przez UE w Pozna­niu uczeń naszej szko­ły  zna­lazł się w gro­nie 10 finalistów. 

Pierwszy egzamin uczniów WOLI w WAT

Pierwszy egzamin uczniów WOLI w WAT

Matu­rzy­ści z kla­sy 3Ag, któ­rzy pla­nu­ją stu­dio­wać w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li w wykła­dach z przed­mio­tu Mate­ma­ty­ka 1 na tej uczelni.

Skip to content