Sukcesy

Mamy zaszczyt poin­for­mo­wać o suk­ce­sach naszych uczniów z języ­ka angiel­skie­go.

20 listo­pa­da 2020 r. ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w 45. Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Języ­ka Angiel­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Wyż­szą Szko­łę Języ­ków Obcych im. Samu­ela Bogu­mi­ła Lin­de­go w Pozna­niu.

Aż sze­ścio­ro z nich uzy­ska­ło wynik, któ­ry gwa­ran­tu­je udział w dru­gim eta­pie kon­kur­su:

  • Jan Sza­blew­ski – kla­sa 1a
  • Paweł Czyż –kla­sa 1c
  • Ali­cja Radom­ska – kla­sa 2a
  • Oli­wia Stan­kie­wicz – kla­sa 2ag
  • Fran­ci­szek Krzyś­ko – kla­sa 2ag
  • Anto­ni Ści­bor – kla­sa 2ag

Oka­za­li się mistrza­mi i już w stycz­niu zmie­rzą się z naj­lep­szy­mi
w zawo­dach II stop­nia na eta­pie okrę­go­wym.

Gra­tu­lu­je­my osią­gnię­tych wyni­ków i trzy­ma­my kciu­ki za dal­sze suk­ce­sy.

 

 

Uczen­ni­ca nasze­go liceum odnio­sła bar­dzo duży suk­ces w zawo­dach spor­to­wych. Gabrie­la Majew­ska zosta­ła Mistrzy­nią Pol­ski Junio­rek  Kyoku­shin Kara­te w kate­go­rii junio­rek młod­szych +55kg. Gra­tu­lu­je­my!

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem pod poniż­szym lin­kiem

Nasza uczen­ni­ca mistrzy­nią Pol­ski!

Miło jest nam poin­for­mo­wać o kolej­nych spor­to­wych osią­gnię­ciach naszej uczen­ni­cy Nata­lii Budzyń, któ­ra bra­ła udział w Mistrzo­stwach Pol­skiej Unii Kara­te Junio­rów Młod­szych, Junio­rów, Mło­dzie­żow­ców oraz Senio­rów w Kara­te WKF. Zawo­dy odby­ły się w Tcze­wie w dniach 24 – 25 paź­dzier­ni­ka 2020. Nasza uczen­ni­ca w kon­ku­ren­cji kata indy­wi­du­al­ne junio­rek zaję­ła pierw­sze miej­sce, w kon­ku­ren­cji kumi­te indy­wi­du­al­ne junio­rek +59kg – trze­cie miej­sce, w  kon­ku­ren­cji kumi­te dru­ży­no­we junio­rek – pierw­sze miej­sce. Nata­lia w zawo­dach wystar­to­wa­ła pod bar­wa­mi Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Sho­to­kan.

Gra­tu­lu­je­my osią­gnię­tych wyni­ków.

Nata­lia Budzyń nie mia­ła sobie rów­nych i zdo­by­ła trzy zło­te meda­le na roz­gry­wa­nych w Zło­to­wie mistrzo­stwach kra­ju. Zdo­mi­no­wa­ła kate­go­rię kata, kumi­te i kobu­do. Są to kolej­ne krąż­ki w dorob­ku Mistrzy­ni. Nie­ste­ty z powo­dów sani­tar­nych licz­ba widzów na try­bu­nach zosta­ła ogra­ni­czo­na. Pro­gram impre­zy rów­nież został nie­co okro­jo­ny, ale bynaj­mniej nie umniej­sza to osią­gnięć naszej zawod­nicz­ki. Nie­ste­ty pod zna­kiem zapy­ta­nia stoi wyjazd na mistrzo­stwa Euro­py i świa­ta. For­ma Nata­lii wyda­je się być opty­mal­na. Zatem szan­sa na kolej­ne tytu­ły była­by ogrom­na. W przy­szłym roku cze­ka­ją ją już star­ty w zawo­dach senior­skich i tam poprzecz­ka pój­dzie w górę. Ale za to kolej­ne zło­to będzie sma­ko­wać jesz­cze lepiej!

Gra­tu­lu­je­my tak dosko­na­łe­go wyni­ku.

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w wio­sen­nej sesji Olim­pu­sa (mate­ma­ty­ka) wzię­ło udział czter­na­stu uczniów Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie. Wśród nich sze­ściu uzy­ska­ło tytuł lau­re­ata, nato­miast ośmiu pozo­sta­łych otrzy­ma­ło wyróż­nie­nia. W gru­pie lau­re­atów znaj­du­je się uczen­ni­ca nasze­go liceum, któ­ra jest zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su, ponie­waż zaję­ła pierw­sze miej­sce w kra­ju.

Wynik kon­kur­su jest impo­nu­ją­cy, gdyż nasza szko­ła ist­nie­je dopie­ro od wrze­śnia 2019 r., a ponad­to liczy jedy­nie pięć­dzie­się­ciu jeden uczniów. Wyni­ka z tego, że nie­mal 30% uczniów uczest­ni­czy­ło w kon­kur­sie, zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca.

Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my uzy­ska­nych wyni­ków!

Wyni­ki wio­sen­nej sesji Olim­pu­sa

Zespół Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie o nazwie „Waciaki5″ pod opie­ką nauczy­cie­la fizy­ki Pana Pio­tra Pie­tu­chow­skie­go, zna­lazł się wśród dzie­się­ciu naj­lep­szych dru­żyn uczest­ni­czą­cych w pierw­szym eta­pie kon­kur­su w ramach 18 edy­cji Szkol­nej Inter­ne­to­wej Gry Gieł­do­wej (SIGG)

SIGG reali­zo­wa­na jest przez Gieł­dę Papie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie.

Gra­tu­lu­je­my tak dosko­na­łe­go wyni­ku.

WYNIKI BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ „Za Wol­ność Naszą i Waszą” (30 listo­pa­da 2019 r.) UCZNIÓW Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie

Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja SPRZYMIERZENI z GROM Part­ne­rzy: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na oraz Woj­sko­wy Insty­tut Wydaw­ni­czy

DZIEWCZĘTA

nazwi­sko i imięczaskate­go­riamiej­sce
Sza­niaw­ska Aga­ta01:30:43SSM1
Budzyń Nata­lia01:34:24SSM3

CHŁOPCY

nazwi­sko i imięczaskate­go­riamiej­sce
Ści­bor Anto­ni01:31:51SSM6
Samol Kor­ne­liusz01:33:05SSM7
Matysz­kiel Sta­ni­sław01:34:24SSM8
Kry­dow­ski Michał01:34:24SSM9
Ada­mo­wicz Jan01:34:25SSM10
Wawer Piotr01:37:27SSM11
Tro­hi­mo­wicz Jakub01:41:39SSM12
Tkacz Tomasz01:41:41SSM13

Dyplom laureata

Kwiat­kow­ska Klau­dia – kl. 1 AG

Dyplom uznania

Kla­sa 1 A

Chu­dycz Jakub

Czy­żew­ski Paweł

Kso­biak Filip

Mar­ci­szew­ska Marian­na

Mro­żek Mate­usz

Radom­ska Ali­cja

Sta­siak Piotr

Sza­niaw­ska Aga­ta

Sza­tan Szy­mon

Wero­ni­ka Kaź­mier­czak

Kla­sa 1 AG

Ada­mo­wicz Jan

Budzyń Nata­lia

Cie­ślik Bła­żej

Kali­now­ski Dawid

Kry­dow­ski Michał

Krzyś­ko Fran­ci­szek

Laskow­ski Mar­cin

Milew­ski Igna­cy

Samol Kor­ne­liusz

Ści­bor Anto­ni

Tkacz Tomasz

Wle­kły Jakub

Żokow­ska Zuzan­na