Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Infor­ma­cje o bez­płat­nej pomo­cy psy­cho­lo­gicz­nej - klik­nij w poniż­szy odnośnik.

Bez­płat­na pomoc psychologiczna.

Peda­gog – Ane­ta Tra­czyk. Kontakt:

Dyżu­ry:

Ponie­dzia­łekgodz. 12.00 – 18.00
Wto­rekgodz.  8.00 – 13.00
Śro­dagodz.  12.00 – 16.00
Czwar­tekgodz.  8.00 – 13.00
Pią­tekgodz.  8.30 – 11.30

 

Psy­cho­log – Rena­ta Łaba. Kon­takt: renata.​laba@​woli.​edu.​pl lub przez e‑dziennik LIBRUS tel. 261 838 009

Dyżu­ry:

Ponie­dzia­łekgodz. 9.00 – 13.00
Wto­rekgodz. 12.00 – 18.00; (godz. 15.00 – 18.00 – internat)
Śro­dagodz. 9.00 – 13.00
Czwar­tekgodz. 12.00 – 16.00
Pią­tekgodz. 9.00 – 13.00

 

Zaję­cia korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­ne odby­wa­ją się: ponie­dzia­łek godz. 16.15 – 17.00, śro­da godz. 17.15 – 18.00 w poko­ju peda­go­ga. Pro­wa­dzi je Pani peda­gog Ane­ta Traczyk.

 

Ucznia­mi naszej szko­ły opie­ku­je się Porad­nia Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­na Nr 20. Mie­ści się ona przy uli­cy ul. Powstań­ców Ślą­skich 17, 01 – 381 War­sza­wa. Kontakt:

 

Skip to content