Zajęcia pozalekcyjne

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Paweł Lubowiecki

Cele

 • roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myślenia;
 • popra­wa spraw­no­ści roz­wią­zy­wa­nia zadań matematycznych;
 • zapo­zna­nie uczest­ni­ków z zagad­nie­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi zwią­za­ny­mi z pro­gra­mem naucza­nia, ale wykra­cza­ją­cy­mi poza ten program;
 • przed­sta­wia­nie zagad­nień dotych­czas nierozstrzygniętych;
 • pozna­wa­nie cie­ka­wych i nie­ty­po­wych dowo­dów twierdzeń;
 • pozna­wa­nie histo­rii mate­ma­ty­ki i doko­nań wybit­nych matematyków;
 • postrze­ga­nie mate­ma­ty­ki jako nauki logiczno-dedukcyjnej;
 • uka­zy­wa­nie powią­zań mate­ma­ty­ki z inny­mi nauka­mi, w szcze­gól­no­ści z informatyką.

Meto­dy

 • roz­wią­zy­wa­nie zadań trud­nych zwią­za­nych z pro­gra­mem nauczania;
 • roz­wią­zy­wa­nie zadań z kon­kur­sów mate­ma­tycz­nych jako for­ma przy­go­to­wa­nia uczest­ni­ków do star­tu w takich konkursach;
 • przy­go­to­wy­wa­nie przez uczest­ni­ków pre­zen­ta­cji o doko­na­niach wybit­nych matematyków;
 • pre­zen­to­wa­nie przez uczest­ni­ków dowo­dów twierdzeń;
 • uczest­nic­two w wykła­dach z wybra­nych dzia­łów mate­ma­ty­ki wyższej;
 • kon­stru­owa­nie algo­ryt­mów roz­wią­zu­ją­cych zagad­nie­nia matematyczne;
 • pisa­nie pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych reali­zu­ją­cych te algorytmy;
 • wyko­rzy­sty­wa­nie EXCE­La jako narzę­dzia wspo­ma­ga­ją­ce­go obli­cze­nia matematyczne.

Pla­no­wa­ne efek­ty 

 • popra­wa wyni­ków naucza­nia z matematyki;
 • uzy­ski­wa­nie satys­fak­cjo­nu­ją­cych wyni­ków w kon­kur­sach matematycznych;
 • przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków do korzy­sta­nia z innych form naucza­nia niż lek­cje (wykła­dy, kon­wer­sa­to­ria, dyskusje).

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Kazi­mierz Okraszewski

Koło Mło­de­go Inno­wa­to­ra w Woj­sko­wym Ogól­no­kształ­cą­cym Liceum Infor­ma­tycz­nym im. Pol­skich Kryp­to­lo­gów w War­sza­wie dzia­ła pod patro­na­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów oraz Naczel­nej Orga­ni­za­cji Technicznej. 

Celem aktyw­no­ści jest kre­owa­nie inno­wa­cyj­nych postaw uczniów i poka­za­nie mło­dzie­ży nowo­cze­snej dro­gi rozwoju.

Do zadań KMI należy:

 • pozna­wa­nie swo­ich moc­nych stron;
 • two­rze­nie zespo­łów mło­dych innowatorów;
 • zaj­mo­wa­nie się tech­ni­ka­mi twór­cze­go roz­wią­zy­wa­nia problemów.

W trak­cie warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych w ramach KMI podej­mu­je­my dzia­ła­nia w nastę­pu­ją­cych obszarach: 

 • dyle­ma­ty czło­wie­ka w spo­łe­czeń­stwie inno­wa­cji tech­nicz­nych; dwie stro­ny tego same­go meda­lu: np. wyna­le­zie­nie dynamitu;
 • źró­dła powsta­wa­nia inno­wa­cji technicznych; 
 • zasto­so­wa­nie wie­dzy przy­rod­ni­czej, mate­ma­tycz­nej, fizycz­nej i innej w roz­wią­za­niach technicznych;
 • twór­czość tech­nicz­na w szko­le – pro­jek­ty wła­sne uczniów;
 • wyko­ny­wa­nie pomo­cy dydak­tycz­nych do przed­mio­tów ścisłych;
 • pro­wa­dze­nie gazet­ki zwią­za­nej z zagad­nie­nia­mi: „Inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne”, „Czło­wiek – Przy­ro­da – Tech­ni­ka” oraz „Wybit­ni Pol­scy Wynalazcy”;
 • przy­go­to­wy­wa­nie uczniów do udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie „Mło­dy Inno­wa­tor”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Naczel­na Orga­ni­za­cja Tech­nicz­na oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­skich Wyna­laz­ców i Racjonalizatorów;
 • udział uczniów w wysta­wach wyna­laz­ków (orga­ni­zo­wa­nych przez SPWiR , PW i UP RP), wyj­ścia na uczel­nie wyż­sze (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska) i do insty­tu­tów nauko­wo ‑badaw­czych (Insty­tut Lot­nic­twa w Warszawie);
 • wyko­ny­wa­nie krót­kich fil­mów poma­ga­ją­cych radzić sobie z trud­no­ścia­mi w zakre­sie przed­mio­tów ścisłych;
 • pozna­wa­nie syl­we­tek wybit­nych pol­skich kryp­to­lo­gów i wynalazców;
 • zapo­zna­wa­nie się z osią­gnię­cia­mi uczest­ni­ków Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mło­dych Naukow­ców E(x)plory;
 • orga­ni­zo­wa­nie wir­tu­al­nych wycie­czek do UP RP, PKN.

Miej­sce reali­za­cji zadań: Pra­cow­nia Infor­ma­ty­ki i Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Klu­bie WAT 

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Jolan­ta Cho­sia, Maciej Sta­nek, Marze­na Szpatuśko

Zaję­cia koła dzien­ni­kar­skie­go prze­zna­czo­na są dla wszyst­kich uczniów, któ­rzy inte­re­su­ją się dzien­ni­kar­stwem i pra­cą dzien­ni­ka­rza, a przede wszyst­kim pra­gną się­gnąć po pió­ro, ewen­tu­al­nie lap­to­pa, i samo­dziel­nie zmie­rzyć się z wyzwa­nia­mi, któ­re sto­ją przed mło­dy­mi adep­ta­mi dzien­ni­kar­stwa. Pod­czas redak­cyj­nych spo­tkań mło­dzież ma oka­zję zapo­znać się z taj­ni­ka­mi warsz­ta­tu pra­so­we­go oraz pra­co­wać nad kolej­ny­mi nume­ra­mi szkol­ne­go nie­re­gu­lar­ni­ka „e‑WOLI”. Efekt pra­cy uczniów moż­na podzi­wiać na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły, jak też oglą­da­jąc tra­dy­cyj­ną, papie­ro­wą wer­sję nasze­go pisma.

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Maciej Zubkowicz

Zaję­cia odby­wa­ją się na pły­wal­ni WAT – 1 godzi­na w tygodniu.
Ucznio­wie są podzie­le­ni na trzy nastę­pu­ją­ce gru­py (według stop­nia umie­jęt­no­ści pływackich):

 • nauka pły­wa­nia;
 • dosko­na­le­nie pły­wa­nia (pły­wa­nie sty­lem grzbie­to­wym; po opa­no­wa­niu tej
  umie­jęt­no­ści pły­wa­nie pozo­sta­ły­mi stylami);
 • zaję­cia w for­mie jed­no­stek tre­nin­go­wych (doty­czą uczniów, któ­rzy w przeszłości
  tre­no­wa­li pły­wa­nie lub posia­da­ją umie­jęt­ność pły­wa­nia wszyst­ki­mi stylami).

Ucznio­wie z grup: dosko­na­le­nie pły­wa­nia oraz zaję­cia w for­mie jed­no­stek tre­nin­go­wych mogą dodat­ko­wo uczęsz­czać na zaję­cia z inny­mi grupami.

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, Piotr Seredyński

Dodat­ko­we zaję­cia z Infor­ma­ty­ki to seria autor­skich warsz­ta­tów prak­tycz­nych z zakre­su pod­staw infor­ma­ty­ki i cyber­bez­pie­czeń­stwa trak­tu­ją­cych o zagad­nie­niach algo­ryt­mi­za­cji pro­ble­mów, mode­li obli­cze­nio­wych, pro­gra­mo­wa­nia i narzę­dzi wspo­ma­ga­nia decyzji.

Wpro­wa­dze­nie w świat infor­ma­ty­ki odby­wa się przez pry­zmat prak­tycz­nych przy­kła­dów kon­struk­cyj­no-imple­men­ta­cyj­nych, któ­re mają ilu­stro­wać role pro­jek­to­we i ich zada­nia. Pro­wa­dzo­ne wykła­dy czę­sto kon­cen­tru­ją się na roz­wią­za­niu prak­tycz­nych pro­ble­mów, z wyko­rzy­sta­niem goto­wych lub budo­wa­nych narzę­dzi pozwa­la­ją­cych pozna­wać mecha­ni­zmy we współ­cze­snej infor­ma­ty­ce, a przede wszyst­kim oswa­ja­ją­ce z jej ter­mi­no­lo­gią. Prze­ja­wem tych inży­nier­skich umie­jęt­no­ści są zaję­cia z kon­struk­cji kom­pu­te­rów i urzą­dzeń mobil­nych, kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, pro­gra­mo­wa­nia wizu­al­ne­go urzą­dzeń auto­no­micz­nych, nauki meto­dycz­ne­go testo­wa­nia roz­wią­zań informatycznych.

Waż­nym celem zajęć jest przy­go­to­wa­nie i reali­za­cja zadań matu­ral­nych, ilu­stro­wa­na odnie­sie­nia­mi do rze­czy­wi­stych zadań dzie­dzi­ny IT oraz cyber­bez­pie­czeń­stwa, pozwa­la­ją­cych zro­zu­mieć z jaki­mi typa­mi przed­mio­tów i zadań będzie­my mie­li do czy­nie­nia na stu­diach infor­ma­tycz­nych, a w  szcze­gól­no­ści czym zaj­mu­je się cyber­bez­pie­czeń­stwo i sze­ro­ko rozu­mia­na infor­ma­ty­ka. Ambi­cją tego typu warsz­ta­tów jest poru­sza­nie sze­ro­kie­go spek­trum zagad­nień teo­re­tycz­nych i prak­tycz­nych, któ­re budu­jąc świa­do­mość ucznia pozwo­lą mu jed­no­znacz­nie stwier­dzić czy zgłę­bia­nie dzie­dzi­ny infor­ma­ty­ki i cyber­bez­pie­czeń­stwa spra­wia mu przy­jem­ność i wią­że z nią swo­ją przyszłość.

Skip to content