Zajęcia pozalekcyjne

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Piotr Pie­tu­chow­ski

Cele

 • roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia;
 • popra­wa umie­jęt­no­ści z zakre­su pod­staw mate­ma­ty­ki;
 • wycią­ga­nie wnio­sków na pod­sta­wie danej gry, co da moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia tej cechy np. przy doświad­cze­niach z takich nauk jak fizy­ka czy che­mia;
 • nauka gra­ma­ty­ki języ­ka pol­skie­go (m.in. for­my nie­uży­wa­ne w języ­ku potocz­nym);
 • powięk­sze­nie zaso­bu słow­nic­twa uży­wa­ne­go przez mło­dzież;
 • chęć do samo­dziel­ne­go pogłę­bia­nia wie­dzy.

Meto­dy

 • pra­ca w domu (nauka pod­sta­wo­wych słów będą­cych pod­sta­wą gry scrab­ble, sło­wa 2- i 3- lite­ro­we);
 • gry demon­stra­cyj­ne uka­zu­ją­ce pod­sta­wo­we ele­men­ty tak­ty­ki i stra­te­gii poja­wia­ją­cych się w grze;
 • powięk­sza­nie zaso­bu słow­nic­twa poprzez wymia­nę nowo pozna­nych słów mię­dzy ucznia­mi;
 • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści poprzez grę z ludź­mi z całej Pol­ski przy pomo­cy Inter­ne­tu;
 • roz­gryw­ka z pro­gra­mem kom­pu­te­ro­wym.

Pla­no­wa­ne efek­ty

Uczest­nic­two w kół­ku scrab­blo­wym pozwo­li uczniom na pogłę­bie­nie wie­dzy z zakre­su języ­ka pol­skie­go z jed­no­cze­snym wyko­rzy­sta­niem jej w grze, któ­ra wyma­ga rów­nież innych umie­jęt­no­ści (np. psy­cho­lo­gia, mate­ma­ty­ka).

 

Roz­gryw­ki szkol­nej ligi sza­cho­wej: inter­nat, ponie­dzia­łek g. 17.00−19.00.

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Maciej Sta­nek

Cele ogól­ne

 • naucze­nie każ­de­go chęt­ne­go ucznia gry w sza­chy – poczy­na­jąc od reguł gry;
 • kształ­to­wa­nie twór­czej aktyw­no­ści mło­dzie­ży, myśle­nia przy­czy­no­wo – skut­ko­we­go oraz umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów;
 • wdra­ża­nie do sys­te­ma­tycz­nej i wytrwa­łej pra­cy wraz z prze­strze­ga­niem zasad gry „fair play”;
 • ćwi­cze­nie kon­cen­tra­cji, pamię­ci i uwa­gi, logicz­ne­go myśle­nia i cier­pli­wo­ści, logi­ki i intu­icji;
 • zasto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy i umie­jęt­no­ści do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zarów­no w zada­niach sza­cho­wych jak i w grze;
 • przy­go­to­wa­nie uczniów do udzia­łu w zawo­dach na róż­nym szcze­blu.

Cele szcze­gó­ło­we

 • pozna­nie zasad gry w sza­chy;
 • znać i sto­so­wać zasa­dy poru­sza­nia się figur na plan­szy;
 • znać rolę i funk­cje figur w grze;
 • prze­strze­gać zasad gry;
 • umieć posłu­gi­wać się zega­rem;
 • znać zasa­dy zapi­su gry;
 • roz­po­zna­wać sytu­acje sza­cho­we i umieć zama­to­wać prze­ciw­ni­ka;
 • sza­no­wać i nie lek­ce­wa­żyć swo­je­go prze­ciw­ni­ka;
 • roz­po­zna­wać sytu­acje pato­we;
 • posia­dać umie­jęt­ność gry na kom­pu­te­rze sza­cho­wym i w Inter­ne­cie;
 • umieć uczyć się na wła­snych błę­dach.

Kró­lew­ska gra kształ­tu­je takie cechy i umie­jęt­no­ści jak

 • samo­dy­scy­pli­na;
 • sys­te­ma­tycz­ność;
 • odpo­wie­dzial­ność za pod­ję­te decy­zje;
 • radze­nie sobie ze stre­sem i nie­po­wo­dze­nia­mi;
 • pano­wa­nie nad sobą oraz cier­pli­wość;
 • sza­cu­nek do prze­ciw­ni­ka i uczci­we współ­za­wod­nic­two.

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia: Woj­ciech Matu­szew­ski

Cele

 • roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia;
 • popra­wa spraw­no­ści roz­wią­zy­wa­nia zadań mate­ma­tycz­nych;
 • zapo­zna­nie uczest­ni­ków z zagad­nie­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi zwią­za­ny­mi z pro­gra­mem naucza­nia, ale wykra­cza­ją­cy­mi poza ten pro­gram;
 • przed­sta­wia­nie zagad­nień dotych­czas nie­roz­strzy­gnię­tych;
 • pozna­wa­nie cie­ka­wych i nie­ty­po­wych dowo­dów twier­dzeń;
 • pozna­wa­nie histo­rii mate­ma­ty­ki i doko­nań wybit­nych mate­ma­ty­ków;
 • postrze­ga­nie mate­ma­ty­ki jako nauki logicz­no-deduk­cyj­nej;
 • uka­zy­wa­nie powią­zań mate­ma­ty­ki z inny­mi nauka­mi, w szcze­gól­no­ści z infor­ma­ty­ką.

Meto­dy

 • roz­wią­zy­wa­nie zadań trud­nych zwią­za­nych z pro­gra­mem naucza­nia;
 • roz­wią­zy­wa­nie zadań z kon­kur­sów mate­ma­tycz­nych jako for­ma przy­go­to­wa­nia uczest­ni­ków do star­tu w takich kon­kur­sach;
 • przy­go­to­wy­wa­nie przez uczest­ni­ków pre­zen­ta­cji o doko­na­niach wybit­nych mate­ma­ty­ków;
 • pre­zen­to­wa­nie przez uczest­ni­ków dowo­dów twier­dzeń;
 • uczest­nic­two w wykła­dach z wybra­nych dzia­łów mate­ma­ty­ki wyż­szej;
 • kon­stru­owa­nie algo­ryt­mów roz­wią­zu­ją­cych zagad­nie­nia mate­ma­tycz­ne;
 • pisa­nie pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych reali­zu­ją­cych te algo­ryt­my;
 • wyko­rzy­sty­wa­nie EXCE­La jako narzę­dzia wspo­ma­ga­ją­ce­go obli­cze­nia mate­ma­tycz­ne.

Pla­no­wa­ne efek­ty 

 • popra­wa wyni­ków naucza­nia z mate­ma­ty­ki;
 • uzy­ski­wa­nie satys­fak­cjo­nu­ją­cych wyni­ków w kon­kur­sach mate­ma­tycz­nych;
 • przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków do korzy­sta­nia z innych form naucza­nia niż lek­cje (wykła­dy, kon­wer­sa­to­ria, dys­ku­sje).